Varmeolje. 4L

kr 325,00
1-5 på vårt lager
Kun 1 igjen
Varmeolje er en ekstra ren brenselolje til alle koke og varmeapparater.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Varmeolje er en ekstra ren brenselolje til alle koke og varmeapparater.

Viktig:
Tørk bort eventuelt olje-søl før ovnen tennes.

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

kronisk helsefare 50

Fare! Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. VED SVELGING: IKKE fremkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved hudirritasjon: søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

VarenummerKEM 4710
EAN7021110120146
Volum4
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kanskje du også liker