Propangass er en effektiv energibærer og avgjørende for optimal komfort og energiutnyttelse i hytter uten vanlig strøm. Om man tar enkle forholdsregler gir propangass en sikker og pålitelig energiforsyning.

Gassregler

Propangass er en effektiv energibærer og avgjørende for optimal komfort og energiutnyttelse i hytter uten vanlig strøm. Om man tar enkle forholdsregler gir propangass en sikker og pålitelig energiforsyning.

 • Propangass er tilsatt luktstoff som man vil kjenne før konsentrasjonen av propangass i luften er så høy at propangassen vil antenne.
 • Propangass brenner kun ved et gitt blandingsforhold mellom propangass og luft.
 • Å installere gass alarm i hytter med gassutstyr er like naturlig/viktig som å installere brannalarm.

Gass i hytter og bolig

Propanutstyr i norsk husholdning er i de fleste tilfeller tilknyttet en 11 kg propanflaske plassert i kjøkkenbenken. Dette er en enkel og tilstrekkelig propanforsyning for et kokeapparat på et kjøkken. 

Det kan oppbevares totalt 55 liter (2 stk 11 kg) propan til koking og oppvarming i bolig, fritidsbolig og lignende, 1 kg = 2,4 liter

Oppbevaring av flasker

 • Det anbefales i utgangspunktet at gassflaskene oppbevares utenfor boligen (veranda, balkong, terrasse).
 • Skap mot brennbar vegg skal være brannisolert (EI 60) med god lufting til det fri ved skapets gulvnivå.
 • Det skal være ryddig og fritt for brennbart materiale rundt gasskapet.
 • Avstanden fra flaskeskap til sluk, kum, åpninger ned til kjeller og lignende, bør minimum være 4 meter. Det bør være en sikkerhetsavstand til tennkilde på 5 meter.
 • Innendørs plasseres flasken i de fleste tilfeller i kjøkkenbenken 
  med god lufting, f.eks. luftespalter i sokkel, se figur nedenfor.
 • Uansett oppbevaring av flaske innendørs skal flasken stå så luftig som mulig.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare propan i kjeller eller på loft.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i fyrromn e.l.

Søknad og kontroll

 • Gassapparater i husholdning vil kunne være søknadspliktig etter plan og bygningsloven § 93 e), sjekk med dine lokale bygningsmyndigheter.
 • Når anlegget er ferdig montert, skal anlegget tetthetskontrolleres (trykktestes).
 • Den som monterer et propananlegg til husholdning, skal ha kunnskap og erfaring med slikt monteringsarbeid.

Montering - regler rundt gass kobling

 • Mellom gassforbrukende apparat inne og fast røropplegg, samt mellom fast røropplegg og flaske, skal det monteres en propanslange med maks. lengde 1,5 meter.
 • Fast røropplegg skal være glødd kobberrør. Det skal benyttes slangeklemmer ved tilkobling.
 • Ved eventuelle skjøter for kobberrør kan det benyttes kappilarlodding.
 • Gass slange bør kontrolleres eventuelt skiftes ut hvert annet år ved tegn til sprekker i overflaten.
 • Ved alle gjengeforbindelser må kun benyttes pakningsmateriale som er propanresistent og gir varig tetning. Det skal i den sammenheng brukes gjengetape eller Loctite i gjengeforbindelser. Hamp må aldri brukes.
 • Gass rør skal være tilgjengelig for kontroll og skal være forskriftsmessig merket.

Regler for bruk av gass

 1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom eller under dekk i båt. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
 2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes  for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre luften eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
 4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på gass slanger og gass rør forbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte gass slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1.5 meter. Bruk slangeklemmer.
 6. Hold alltid ei tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tidsfravær.
 7. Hold alltid apparat og beholderen i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og annlegg med jevne mellomrom.
 8. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparatet og anlegget tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.